• ศอตช. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล จ.สมุทรสาคร พบพิรุธใช้ดินกลบแทนซีเมนต์
 • โครงการประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ “Powers and Duties of the Anti-Corruption Operation Complaint center for Foreign Investors”
 • สำนักงาน ป.ป.ท. จัดการประชุมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของ อปท.
 • รมว.ยธ.เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 5/2559
 • เจ้าหน้าที่เขต 8 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ ของ ป.ป.ท. และการดำเนินการทางวินัย ให้กับ ข้าราชการ
 • เจ้าหน้าที่เขต 8 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ ของ ป.ป.ท. และการดำเนินการทางวินัย ให้กับ ข้าราชการ
 • เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท.เขต 8 เข้าพบยุติธรรมจังหวัด
 • เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท.เขต 8 เข้าพบยุติธรรมจังหวัด
 • เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท.เขต 8 เข้าพบยุติธรรมจังหวัด
 • เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท.เขต 8 เข้าพบยุติธรรมจังหวัด
 • นายจิรวัฒน์ สุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำนวนคดีทุจริตผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงาน ป.ป
 • นายจิรวัฒน์ สุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำนวนคดีทุจริตผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงาน ป.ป
 • เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท.เขต 8 เข้าพบยุติธรรมจังหวัด
 • เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท.เขต 8 เข้าพบยุติธรรมจังหวัด
 • เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นเครือข่ายภาคประชารัฐ
 • ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 บรรยายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. ในกับกำลังพลของกองบิน 7 กองทัพอากาศ
 • เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประชุมผู้บริหารหน่วยงานฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน
 • เครือข่ายภาคประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ผอ. ปปท. ๙ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้
 • นางประไพพรรณ รัตนะ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกัน บรรยายให้ความรู้ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปัตตานี
 • สำนักงาน ป.ป.ท. ศึกษาดูงานระบบ “สำนวนอิเล็กทรอนิกส์” ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง สู่ความก้าวหน้าการบริหารจัดการคดีทุจริต
 • พันตำรวจโทสามารถ ไชยณรงค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลสิงหนคร จ.สงขลา
 • พ.ต.ท. สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท. เขต ๙ นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ "โฮมสเตย์" ที่ก่อสร้างรุกล้ำทะเลสาบสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • พ.ต.ท. สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท. เขต ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
 • พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท.เขต ๙ นำเจ้าหน้าที่ ปปท. ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการพัฒนาพื้นที่ของมัสยิดในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ ปรับภูมิทัศน์มัสยิด 300 ปี จังหวัดนราธิวาส
 • สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคม
 • พ.ต.ท. สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท. เขต ๙พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อ ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาส
 • ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชัน CPI
 • ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
 • ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
 • เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • 9 ปี สำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมประกาศทิศทาง "แก้ทุจริต" เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง จริงจัง ครบถ้วน ขานรับนโยบาย "คนโกงรายเก่าต้องหมดไป รายใหม่ต้องไม่เกิด และไม่เปิดโอกาสให้โกง"
 • พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำนวนคดีทุจริตระหว่างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและสำนักงาน ป.ป.ท.
แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

กิจกรรมผู้บริหาร

- ดูทั้งหมด -

- ดูทั้งหมด -

- ดูทั้งหมด -วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ