แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

เกี่ยวกับองค์กร

ความเป็นมา

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยกำหนดให้การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นนโยบายสำคัญในการบริหารงานของรัฐ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ สำหรับเป็นกลไกในการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะปัญหาการทุจริต โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดผล สัมฤทธิ์เพื่อสนองความความต้องการของสังคมและประชาชนอย่างยั่งยืนโดยเร็ว

          นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่226/2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ทำหน้าที่เป็นองค์กรอำนวยการระดับชาติเพื่อให้การแก้ปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

 

องค์ประกอบ

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม    ประธานกรรมการ
2. ปลัดกระทรวงยุติธรรม รองประธานกรรมการ
3. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม      ที่ปรึกษากรรมการ
4. อัยการสูงสุด กรรมการ
5. ประธานกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ  กรรมการ
6. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   กรรมการ
7. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ
8. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการ
9. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
10. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
11. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรรมการ
12. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรรมการ
13. ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กรรมการ
14. เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย กรรมการ
15. อธิบดีกรมสรรพากร กรรมการ
16. อธิบดีกรมสารนิเทศ กรรมการ
17. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรรมการ/เลขานุการ
18. ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19. ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

อำนาจหน้าที่

  1. กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
  2. อำนวยการประสานการปฏิบัติ เร่งรัด ติดตาม กำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นไปอย่างบูรณาการโดยมีเอกภาพชัดเจน
  3. รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิ ชอบ โดยประสานงานหรือสั่งการให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตรวจสอบข้อเท็จจริง และเร่งรัดผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรม ให้แก่ประชาชนโดยเร็ว
  4. เรียกหรือสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือให้งดเว้นการดำเนินการใดๆที่ขัดต่อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งนายกรัฐมนตรี อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
  5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เป็นไปตามคำสั่ง
  6. รายงานผลการปฏิบัติและสถานการณ์ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบทุกระยะ
  7. ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


Video

Information