แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ

11 พฤษภาคม 2016 / ดูแล้ว 151 ครั้ง


วันนี้ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงาน  ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน       การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ครั้งที่ 4/2559 โดยมี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ท.  ชั้น 28 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วยรายงานผลดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ต่างๆ และพิจารณาการขับเคลื่อน เร่งรัด  การดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ตามกรอบระยะเวลา และกระบวนงานการดำเนินการ  ของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาเรื่องแล้วเสร็จ โดยในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

 วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ