แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

โครงสร้างสำนักงาน

อำนาจหน้าที่

  1. กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
  2. อำนวยการประสานการปฏิบัติ เร่งรัด ติดตาม กำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นไปอย่างบูรณาการโดยมีเอกภาพชัดเจน
  3. รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิ ชอบ โดยประสานงานหรือสั่งการให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตรวจสอบข้อเท็จจริง และเร่งรัดผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรม ให้แก่ประชาชนโดยเร็ว
  4. เรียกหรือสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือให้งดเว้นการดำเนินการใดๆที่ขัดต่อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งนายกรัฐมนตรี อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
  5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เป็นไปตามคำสั่ง
  6. รายงานผลการปฏิบัติและสถานการณ์ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบทุกระยะ
  7. ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ประธานกรรมการ
พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา
ตำแหน่ง: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รองประธานกรรมการ
นาย ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
ตำแหน่ง: ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ที่ปรึกษากรรมการ
นาย อธิคม อินทุภูติ
ตำแหน่ง: เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

กรรมการ
ร.ต.ต. พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
ตำแหน่ง: อัยการสูงสุด

กรรมการ
พล.อ. ชาตอุดม ติตถะสิริ
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

กรรมการ
นาย สรรเสริญ พลเจียก
ตำแหน่ง: เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กรรมการ
นาย รักษเกชา แฉ่ฉาย
ตำแหน่ง: เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

กรรมการ
นาย พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
ตำแหน่ง: ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

กรรมการ
พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา
ตำแหน่ง: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

กรรมการ
นาย ดิสทัต โหตระกิตย์
ตำแหน่ง: เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรรมการ
พล.ต.อ. ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล
ตำแหน่ง: เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กรรมการ
พ.ต.อ. ไพสิฐ วงศ์เมือง
ตำแหน่ง: อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรรมการ
นาย ประมนต์ สุธีวงศ์
ตำแหน่ง: ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

กรรมการ
รศ.ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
ตำแหน่ง: เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

กรรมการ
นาย ประสงค์ พูนธเนศ
ตำแหน่ง: อธิบดีกรมสรรพากร

กรรมการ
นาย เสข วรรณเมธี
ตำแหน่ง: อธิบดีกรมสารนิเทศ

กรรมการและเลขานุการ
นาย ประยงค์ ปรียาจิตต์
ตำแหน่ง: เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ