แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

         “เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและจัดการปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรม และยั่งยืน”

พันธกิจ

         1. พัฒนากลไกการดำเนินงานด้านกฎหมายและมาตรการทางวินัยให้มีประสิทธิภาพ

         2. ลดโอกาสและยับยั้งการทุจริต

         3. เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไก และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม

         4. พัฒนาระบบ และกลไกบริหารจัดการแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ

         5. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ค่านิยมร่วม PACC : (Office of Public Sector Anti-Corruption Commission)

         P : Proactive = ทำงานเชิงรุกมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ

         A : Accurate = ทำงานด้วยความถูกต้อง

         C : Clear = ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม

         C : Challenge = ท้าทายการทุจริตทุกรูปแบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา และยกระดับกลไกภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพ

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูงวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ