แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ ป.ป.ท.
นาย กิตติ ลิ้มชัยกิจ
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ ป.ป.ท.

กรรมการ ป.ป.ท.
นาย จีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง: กรรมการ ป.ป.ท.

กรรมการ ป.ป.ท.
พล.ต.อ. จรัมพร สุระมณี
ตำแหน่ง: กรรมการ ป.ป.ท.

กรรมการ ป.ป.ท.
พล.อ. ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์
ตำแหน่ง: กรรมการ ป.ป.ท.

กรรมการ ป.ป.ท.
นาย ภิญโญ ทองชัย
ตำแหน่ง: กรรมการ ป.ป.ท.

กรรมการ ป.ป.ท.
นาย อนุสิษฐ คุณากร
ตำแหน่ง: กรรมการ ป.ป.ท.

กรรมการ ป.ป.ท.
นาย สรรเสริญ พลเจียก
ตำแหน่ง: กรรมการ ป.ป.ท.วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ