แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

ทำเนียบผู้บริหาร

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ดร. ฉัตร์ชัย ยอดอุดม
ตำแหน่ง: รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
พ.ท. กรทิพย์ ดาโรจน์
ตำแหน่ง: รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
นาย พุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์​
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
นาง ฉวีวรรณ นิลวงศ์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นาย จิรวัฒน์ สุภาพ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน
นาง รมณี กลั่นบิดา
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน

ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1
นาย นพดล เพชรสว่าง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1

ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2
พ.ต.ท. สิริพงษ์ ศรีตุลา
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2

ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3
นาง สายสวาท รัตนานุกูล
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3

ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4
นาย ภูมิวิศาล เกษมศุข
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4

ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5
นาย เกรียงไกร สืบสัมพันธ์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1
พ.ต.ท. สมศักดิ์ แววพานิช
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 2
พ.ต.ท. เทอดศักดิ์ พุฒซ้อน
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 2

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 3
นาย พิสิฏฐ์ สกาญจนชัย
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 3

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5
นาย กฤษณ์ กระแสเวส
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6
พ.ต.อ. กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 7
นาย อรรถพร จรจำรัส
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 7

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 8
นาย อภินันท์ นาวิกนันทน์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 8

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 9
พ.ต.ท. สามารถ ไชยณรงค์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 9

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย
นางสาว ชิยา ศิริรักษ์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นาง ปาณณิชา ธิลาสัย
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ